De website is eigendom van Apostrophe VOF, Bevelsesteenweg 7, 2560 Nijlen - BE0809 704 827
Boulevard Gerard is een onderdeel van Apostrophe.

Door de toegang tot en het gebruik van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

1. Uitsluitend onze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle clausules en voorwaarden voorkomend op brieven en documenten van onze klanten. Afwijkingen en/of voorwaarden van de koper zijn slechts bindend voor de verkoper, wanneer ze schriftelijk bevestigd werden.

2. Boulevard Gerard heeft ten allen tijden het recht om de prijzen te wijzigen. Eventuele prijswijzigingen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst door de koper.

3. Het bedrag van een bestelling bedraagt minimum 16,0 € excl. verzendkosten.

4. Boulevard Gerard levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Boulevard Gerard de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Boulevard Gerard kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u ons hiervoor contacteren.

5. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Boulevard Gerard geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

6. Boulevard Gerard kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

7. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Boulevard Gerard verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

8. De leveringstermijn wordt enkel bij wijze van inlichting verstrekt, en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst. De goederen worden altijd op risico van de koper verzonden.

9. De facturen zijn kontant betaalbaar. Bij niet-betalen van de factuur op de vervaldag, zal het verschuldigd bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 12% het een minimum van € 125,- (excl. BTW) en een maximum van € 1900,- (excl. BTW) ten titel van forfaitaire schadevergoeding. Tevens zal bij niet-betaling op de vervaldag een verwijlinterest van 12% per jaar verschuldigd zijn, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling.

10. De niet-betaling van een factuur op de vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle openstaande facturen, zelfs de niet-vervallen, met zich mee, zonder rekening te houden met voordien toegestane betalingsvoorwaarden. Daarenboven behouden wij ons het recht voor om desgevallend verdere leveringen stop te zetten.

11. Elk protest betreffende een factuur moet schriftelijk gebeuren, uiterlijk binnen de 8 dagen na factuurdatum.

12. Aangekochte goederen kunnen door de koper niet geretourneerd worden, tenzij bij ontvangst door de koper blijkt dat zij beschadigd zijn of gebreken vertonen. De verkoper is niet aansprakelijk voor de kwaliteit, noch voor afwijkingen in kleur en vorm van het geleverde, voor zover hij afhankelijk is van eigen toeleveranciers.

13. Klachten betreffende zichtbare en/of verborgen gebreken van de bestelde goederen, dienen schriftelijk aan de verkoper te worden meegedeeld binnen de 72 uren na ontvangst van de goederen. Bij gegrond bevonden klachten is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot het vervangen van de niet- overeenstemmende goederen of tot de aanvulling van de ontbrekende goederen of tot het in mindering brengen van de gefactureerde bedragen, met uitsluiting van enige vergoeding voor gevolgschade (zoals winstderving,...). Pas na het terugbezorgen door de koper van de bestelde goederen met zichtbare en/of verborgen gebreken kan de aansprakelijkheid van de verkoper ingeroepen worden.

14. Wanneer de verkoper, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, heeft deze het recht om de overeenkomst te verbreken door eenvoudige bekendmaking aan de koper. De verkoper zal in dit geval geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn aan de koper.

15. De verkochte goederen blijven integraal eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de koopsom. Zolang dit niet het geval is, is de koper verboden de goederen te verkopen, te vervreemden, te verpanden, te schenken of uit te lenen. Worden de goederen toch verkocht, dan komt het recht op de daaruit resulterende verkoopprijs in de plaats van de geleverde goederen.
De koper draagt niettemin alle risico’s inzake verlies of beschadiging van de goederen, ongeacht de oorzaak. In geval van niet-betaling heeft de verkoper tevens het recht de geleverde goederen terug te nemen zonder tussenkomst van de rechtbank.

16. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

17. De artikelen in de afbeeldingen bij de productinformatie op de website zijn niet in ware grootte weergegeven. Kleuren van de getoonde afbeeldingen van producten uit het assortiment van Boulevard Gerard kunnen afwijken van de werkelijkheid door de instellingen van uw computer beeldscherm.

18. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. 
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen en afbeeldingen liggen bij Apostrophe. Niets van deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of worden verspreid zonder schriftelijke toestemming van Apostrophe.

19. Op alle overeenkomsten tussen koper en verkoper is het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van betwisting is enkel de rechtbank van Antwerpen bevoegd.

© 2020 - 2024 Boulevard Gerard | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel